ECO POWER DANMARK DANSK UDVIKLEDE PRODUKTER HØJESTE LYSUDBYTTE MINDSTE FORBRUG OPTIMAL FARVEGENGIVELSE 5 ÅRS EFFEKTIV GARANTI

44 40 41 42

- Når Lys Skaber Værdi 
PROFESSIONEL LED BELYSNING TIL VIRKSOMHEDER OG DET OFFENTLIGE
Salgs- og leveringsbetingelser - (opdateret marts 2015) Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ECO POWER alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept. 1. Tilbud, ordre og accept Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for ECO POWER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er frit blivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra ECO POWER, der udtrykkeligt er bindende for ECO POWER, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er ECO POWER i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. 2. ECO POWERs ydelse ECO POWERs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og ECO POWER forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver ECO POWERs ejendom og må kun efter skriftlig aftale med ECO POWER kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister - skriftlige eller elektroniske - er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem. 3. Levering Levering sker Ex Works (Inco terms 2010) med mindre andet er aftalt i samhandelsaftalen eller ordrebekræftelsen. 4. Pris Prisen er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser frem til leveringsdagen under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges ECO POWERs omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, hvor der ikke specifikt er aftalt fastepriser, sker til prisen på leveringsdagen. 5. Betalingsbetingelser Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske kontant. Med mindre andet følger af samhandelsaftalen, har ECO POWER ved forsinket betaling ret til rente i henhold til rentelovens bestemmelser. 6. Leveringstid Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. ECO POWER kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber. b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre. c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 14. d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg. e. Ved skaffe og specielordre.  I de ovennævnte punkter a, b d, og e forbeholder ECO POWER sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos ECO POWER i denne anledning opståede omkostninger. 7. Forsinkelse Forsinkes leverancen væsentligt, og er ECO POWER ikke berettiget til udskydelse af leverings-tidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til ECO POWER berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af ECO POWER, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra ECO POWERs side, samt at han ved dækningskøb er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af betalingen ekskl. moms for den forsinkede ydelse. ECO POWER påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser. 8. Fordringshavermora Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er ECO POWER berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er ECO POWER - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning. 9. Mangler ECO POWERs ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor ECO POWER senest 2 år efter overgivelsen af varen. For så vidt angår byggematerialer til anvendelse i Danmark – og kun i det omfang – er den i stk. 1 nævnte frist 5 år fra byggeriets aflevering. AFHJÆLPNING Inden for den ovennævnte periode har ECO POWER ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter ECO POWERs valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er ECO POWER uvedkommende. ECO POWERs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af ECO POWER leverede forskrifter. Så længe ECO POWER opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis. Alle varer der sendes til ECO POWER i forbindelse med en reklamation skal vedlægges ECO POWERs reklamationsrapport i udfyldt stand. BEREGNINGER M.V. UDFØRT AF ECO POWER ECO   POWER   er   kun   ansvarlig   for,   at   det   leverede   er   tilstrækkeligt   og/eller   passende   til   løsning   af   købers   opgaver   i   kapacitetsmæssig   og   anden   henseende   i   det   omfang,   det   er   ECO POWER,   der   har   foretaget   dimensioneringer   m.v.,   og   i   det   omfang   køber   dokumenterer,   at   de   af   køber   til   grund   herfor   givne   oplysninger   vedrørende   købers   krav   er   korrekte   og fyldestgørende. ECO POWER påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand. ECO   POWER   påtager   sig   kun   ansvar   for   meddelte   oplysninger   om   dimensionering,   materialevalg   m.v.,   herunder   også   projektering   eller   bidrag   hertil,   i   det   omfang   der   kan   opnås   dækning hos ECO POWERs professionelle ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende ansvarsforsikring kan rekvireres hos ECO POWER. 10. Produktansvar ECO POWERs produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt ECO POWERs professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber   skal   holde   ECO   POWER   skadesløs   i   den   udstrækning,   ECO   POWER   pålægges   ansvar   over   for   tredjemand   for   sådan   skade   og   sådant   tab,   som   ECO   POWER   efter   dette   punkts   tredje afsnit   ikke   er   ansvarlig   for   over   for   køberen.   ECO   POWER   er   ikke   ansvarlig   for   skade   efter   reglerne   om   produktansvar   medmindre   køber   dokumenterer,   at   skaden   skyldes   fejl   eller forsømmelse af ECO POWER. I intet tilfælde er ECO POWER ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. ECO   POWER   og   køber   er   gensidigt   forpligtede   til   at   lade   sig   sagsøge   ved   den   domstol   eller   voldgiftsret,   som   behandler   erstatningskrav,   der   er   rejst   mod   en   af   dem   på   grundlag   af   en   skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og ECO POWER skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 15. 11. Ansvarsbegrænsning I   intet   tilfælde   er   ECO   POWER   ansvarlig   for   driftstab,   tabt   fortjeneste   eller   øvrige   indirekte   tab,   herunder   omkostninger   til   demontering   eller   udskiftning   af   den   mangelfulde   vare.   ECO POWER er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse. For   så   vidt   angår   beregninger   m.v.   udført   af   ECO   POWER   er   ECO   POWER,   som   nævnt   i   punkt   9,   alene   ansvarlig   i   det   omfang,   der   kan   opnås   dækning   via   ECO   POWERs   professionelle ansvarsforsikring. 12. Mangler og afhjælpningsret Kunden   er   straks   ved   levering   forpligtet   til   at   foretage   undersøgelse   af   varen.   Reklamation   skal   ske   skriftligt   inden   de   i   pkt.   12.2   og   12.3   nævnte   frister.   Manglende   rettidig   reklamation medfører, at kunden er afskåret fra senere at gøre indsigelser gældende. 12.2   Kundens   reklamation    over   mangler   af   enhver   art,   herunder   forringelse,   manko   eller   beskadigelse   af   det   leverede,   skal   ske   straks   ved   godsets   modtagelse.   Kundens   reklamation over ikke-synbare mangler, der skyldes fejl i konstruktionen, materiale eller fremstilling skal ske senest 12 måneder regnet fra leveringsdagen. 12.3   For   mangler ,   hvor   kunden   har   reklameret   rettidigt   i   henhold   til   pkt.   12.1-   13.3,   forpligter   ECO   POWER   sig   til   at   afhjælpe   sådanne   mangler.   ECO   POWER   er   i   tilfælde   af   foreliggende mangler    berettiget    til    frit    at    vælge    mellem    reparation,    omlevering    eller    kreditering    af    den    oprindelige    købesum    for    de    leverede    varer    til    opfyldelse    af    ECO    POWER afhjælpningsforpligtelse.   ECO   POWER   ansvar   for   mangler   er   således   begrænset   og   maksimeret   til   den   betalte   købesum   og   omfatter   ikke   kompensation   for   hverken   kundens   direkte   tab eller indirekte tab af nogen art såsom tab af omsætning, meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand med videre ud over den erlagte købesum. 12.4 For SKAFFEVARER  er ECO POWER ansvar yderligere begrænset af ECO POWER leverandørers begrænsninger af ansvar over for ECO POWER. 13. Reklamations- & undersøgelsespligt Det   påhviler   køber   senest   ved   modtagelsen   at   foretage   en   grundig   undersøgelse   af,   om   materiellet   er   kontraktmæssigt.   Køber   er   forpligtet   til   omgående   skriftligt   at   reklamere   over mangler,   der   måtte   konstateres   ved   en   sådan   undersøgelse,   og   køber   kan   ikke   senere   påberåbe   sig   mangler,   der   kunne   konstateres   ved   en   sådan   undersøgelse.   Køber   kan   heller   ikke påberåbe   sig   mangler,   hvis   køber   undlader   at   reklamere   omgående   over   senere   konstaterede   mangler,   som   køber   ikke   har   konstateret   eller   burde   have   konstateret   ved   leveringen.   Køber er forpligtet til at dække ECO POWERs omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som ECO POWER ikke hæfter for. 14. Force majeure ECO   POWER   er   ansvarsfri   for   manglende   eller   forsinket   opfyldelse   af   aftalen,   som   skyldes   force   majeure,   krig,   optøjer,   borgerlige   uroligheder,   regeringsindgreb   eller   indgreb   af   offentlige myndigheder,   ildsvåde,   strejke,   lockout,   eksport-   og/eller   importforbud,   manglende   eller   mangelfulde   leverancer   fra   underleverandører,   mangel   på   arbejdskraft,   brændsel,   drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for ECO POWERs kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt   mangelfri   eller   rettidig   levering   hindres   midlertidigt   ved   en   eller   flere   af   de   ovennævnte   omstændigheder,   udskydes   levering   i   et   tidsrum   svarende   til   hindringens   varighed   med tillæg   af   en   efter   omstændighederne   rimelig   periode   til   normalisering   af   forholdene.   Levering   til   den   således   udskudte   leveringstid   anses   i   enhver   henseende   for   rettidig.   Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel ECO POWER som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 15. Lovvalg & værneting Enhver   tvistighed   mellem   parterne,   som   ikke   kan   løses   i   mindelighed,   afgøres   ved   anvendelse   af   dansk   ret,   og   ved   enten   voldgift   eller   de   almindelige   domstole   (retten   i   Kolding)   efter ECO POWERs valg. I   tilfælde,   hvor   ECO   POWER   vælger,   at   en   tvist   skal   løses   ved   voldgift   skal   dette   ske   ved   Voldgiftsinstituttet   efter   de   af   Voldgiftsinstituttet   vedtagne   regler   herom,   som   er   gældende   ved indledning   af   voldgiftssagen,   dog   således   at,   skal   voldgiftsretten   efter   ECO   POWERs   valg   skal   bestå   af   et   eller   tre   medlemmer,   der   alle   udpeges   af   Voldgiftsinstituttet.   Består voldgiftsretten   således   af   tre   medlemmer   skal   formanden   opfylde   betingelserne   for   at   være   jurist,   hvorimod   de   to   øvrige   medlemmer   skal   være   fagligt   kvalificerede   vedrørende   tvistens genstand. Returbetingelser - Generelt Returnering   af   lagerførte   varer   kan   kun   finde   sted,   når   disse   er   indkøbt   hos   ECO   POWER,   er   i   ubeskadiget   stand   og   i   original   ubrudt   emballage.   Varen   skal   på   returneringstidspunktet   være oprettet   på   vort   lager   og   må   ikke   være   i   en   mængde,   der   er   unormalt   stor   i   forhold   til   vores   salg.   Returordrer   til   en   værdi   af   under   kr.   200,-   krediteres   ikke.   Returnering   af   varer   mere end 90 dage fra leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale med ECO POWER. Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses: • Kontonummer • Varenummer • Antal • Følgeseddelnummer eller fakturanummer • Årsag til returnering (retur, ombytning eller prøve) Varer   uden   ovenstående   informationer   kan   kun   returneres   efter   forudgående   aftale   og   mod   et   gebyr   på   mindst   25%   af   varens   købspris.   I   øvrige   tilfælde   beregnes   et   returneringsfradrag   i henhold til nedenstående skema. Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Returneringsfradrag Returneringsfradrag beregnes med udgangspunkt i følgende skema: Som grundlag for beregningen anvendes varens købspris ekskl. Moms på returneringstidspunktet, dog maksimalt værdien på leveringstidspunktet. Procedure for returnering Returnering af varer kan foretages således: • Elektronisk via ECO POWER kontakt formular. • Telefonisk til ECO POWER - returnummer opgives af ECO POWER • Anvendelse af ECO POWERs returseddel - returnummer opgives af ECO POWER Ikke lagerførte special- og skaffevarer Ikke   lagerførte   special-   og   skaffevarer   kan   normalt   ikke   returneres.   Såfremt   en   ikke   lagerført   special-   eller   skaffevare   alligevel   ønskes   returneret,   kan   dette   kun   ske   ifølge   forudgående skriftlig aftale med ECO POWER og med forbehold for accept fra leverandøren. Skaffevarer   med   fakturapris   mindre   end   DKK   1500,-   kan   ikke   returneres.   Kreditering   vil   først   ske,   efter   at   leverandøren   har   krediteret   ECO   POWER.   Eventuelle   returneringsfradrag   fra   vor leverandør modregnes ved kreditering. Ved   returnering   af   ikke   lagerførte   special-   og   skaffevarer   beregnes   der   et   returneringsgebyr   på   kr.   500,   ud   over   vore   normale   returneringsfradrag.   Varer,   der   ikke   er   indkøbt   hos   ECO POWER, kan naturligvis ikke returneres til ECO POWER. Afmålte kabler, Kabler, leveret i afmålte længder, tages ikke retur. Ukurante varer, Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante, kan ikke returneres. Reparationer,   Såfremt   en   vare   ønskes   repareret   mod   beregning,   bør   denne   sendes   direkte   til   leverandøren   for   reparation.   ECO   POWER   er   gerne   behjælpelig   med   eventuelle adresseoplysninger. Såfremt ECO POWER skal sende varen til reparation, vil der blive debiteret et gebyr på minimum kr. 200,-, til dækning af forsendelsesomkostninger. Alle varer der sendes til ECO POWER for reparation skal vedlægges ECO POWERs reklamationsrapport i udfyldt stand. Reklamationsrapporten kan rekvireres hos ECO POWER Med venlig hilsen ECO POWER DANMARK